Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach Centrumowej Poradni Zakupowej

§1

 1. Poniższy Regulamin określa zasady rezerwacji i prowadzenia usług w Centrumowej Poradni Zakupowej.
 2. Usługę świadczy Centrum Testów Patrycja Szebla, zwany dalej “Usługodawcą”.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Testów Patrycja Szebla. z siedzibą przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie.
 4. Każda osoba przed skorzystaniem z usługi zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Usługa prowadzona przez Centrumową Poradnię Zakupową polega na 20 minutowej rozmowie z doradcą, za pośrednictwem urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość z wykorzystywaniem sieci Internet.
 6. Użytkownikiem usługi jest każda osoba, która dokona rezerwacji terminu konsultacji, dalej w regulaminie zwana “Użytkownikiem”.

§2

 1. Rejestracja możliwa jest na stronie internetowej pod adresem: https://centrum-testow.nakiedy.pl/
 2. Aby dokonać rezerwacji terminu porady niezbędne jest zaznaczenie akceptacji niniejszego regulaminu, a także podanie następujących danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Email;
  • Numer telefonu.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest uiszczenie opłaty za usługę. W przypadku braku płatności, rezerwacja zostaje anulowana po upływie 60 minut od chwili zarezerwowania terminu usługi.

§3

 1. Odwołania konsultacji dokonuje się poprzez łącze udostępnione użytkownikowi na podany podczas rejestracji adres e-mail, przez serwis nakiedy.pl
 2. W przypadku odwołania rezerwacji na więcej niż 4 godziny od momentu planowanego rozpoczęcia konsultacji, usługodawca zobowiązuje się do zwrotu całości poniesionych kosztów na wskazane przez użytkownika konto bankowe.
 3. Odwołanie rezerwacji, w chwili gdy do spotkania pozostały 4 godziny lub mniej, wiąże się z utratą poniesionych przez Użytkownika kosztów.

§4

 1. Przed zaplanowaną konsultacją, Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia użytkownikowi drogą mailową łącza internetowego, za pośrednictwem którego odbywać się będzie porada.
 2. Użytkownik przed poradą zobowiązany jest do sprawdzenia jakości swojego połączenia internetowego oraz stanu technicznego urządzeń z których będzie nawiązywał połączenie z doradcą.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek jakości usługi, spowodowany problemami technicznymi po stronie Użytkownika takimi jak: niska jakość łącza internetowego, zły stan techniczny urządzeń, z których korzysta użytkownik.

§5

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi w terminie 7 dni od porady.
 2. Reklamacji dokonuje się drogą mailową na adres [email protected]
 3. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać:
  • imię i nazwisko użytkownika;
  • datę i godzinę wykonywanej usługi;
  • powód zgłoszenia reklamacji;
 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od jej zgłoszenia.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Użytkownika kosztów na wskazane konto bankowe.

§6

 1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Centrum Testów zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.