REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
– RECENZJE PRODUKTÓW
(Regulamin Forum)

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dotyczącego recenzji produktów/urządzeń, prowadzonego pod adresem www.centrumtestow.pl.
(dalej „Serwis”).

§ 1
DEFINICJE
 1. Centrum Testów, zwane dalej „Centrum”, jest prowadzone przez: Jakub Klawiter Media, ul. Rawicka 122, 60-113 Poznań, NIP: 783 153 54 11, e-mail: [email protected].
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Centrum Testów umożliwiająca umieszczanie recenzji testowanych produktów/urządzeń ze wszystkimi jej podstronami.
 3. Regulamin- regulamin świadczenia usług przez Centrum Testów zawierający zasady korzystania z serwisu internetowego www.centrumtestow.pl
 4. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów znajdujących się w serwisie internetowym recenzji testowanych produktów/urządzeń www.centrumtestow.pl
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna zarejestrowana po uprzednim założeniu konta w serwisie internetowym Centrum Testów.
 6. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie umożliwiający dostęp do funkcji i usług zawartych w Serwisie.
 7. Hasło użytkownika – ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków służący do każdorazowej autoryzacji Użytkownika w Serwisie Centrum Testów.
§ 2
 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej: Regulaminem) Centrum oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności każdorazowo z korzystania z Serwisu. Korzystanie z usług Centrum jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Rejestracja Użytkownika poprzez założenie konta Użytkownika w Serwisie Centrum Testów jest nieodpłatna.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Strony podczas aktualizacji bądź konserwacji Strony Internetowej.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest założenia konta przez Użytkownika oraz podanie danych osobowych niezbędnych do założenia konta, tj. podanie nazwy użytkownika, imienia, nazwiska, hasła oraz adresu e-mail Użytkownika.
 5. Warunkiem założenia przez Użytkownika konta jest podanie prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie przez Serwis przesłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym zalogowanie się do Serwisu. Link aktywacyjny Użytkownik może wykorzystać tylko jeden raz.
 6. Serwis umożliwia Użytkownikom zalogowanie się w Serwisie poprzez konto na Facebook bądź konto Google. Z chwilą pierwszego logowania w Serwisie w podany sposób utworzone zostanie konto z wykorzystaniem loginu oraz adresu mailowego Użytkownika, udostępnionego przez Facebook lub konto Google.
 7. Serwis zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta Użytkowników, które po utworzeniu nie zostały choćby jednokrotnie odwiedzone. Przedmiotowe konta zostaną usunięte przez Serwis w terminie 2 miesięcy od dnia ich utworzenia.
 8. Użytkownik może usunąć swoje konto z Serwisu wybierając odpowiednią opcję w Ustawieniach konta – „Usuń konto”. Operacja usunięcia konta z Serwisu wiąże się z trwałym usunięciem danych podanych podczas rejestracji, natomiast wszystkie wpisy Użytkownika i recenzje produktów udzielone na stronie zostaną podpisane jako anonimowe lub zostaną usunięte przez Serwis.
 9. Wszystkie Dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez edycję Profilu w Koncie Użytkownika.
 10. Użytkownik posiadający konto w Serwisie uprawniony jest do dodawania recenzji, komentarzy lub postów dotyczących testowanych przez Użytkownika produktów/urządzeń.
 11. Użytkownik niezalogowany i nieposiadający konta w Serwisie nie jest uprawniony do dodawania recenzji, komentarzy lub postów w Serwisie.
 12. Użytkownik niezalogowany ma prawo przeglądać informacje zawarte w Serwisie.
 13. Użytkownik umieszczający recenzję, komentarze, posty lub linki do recenzji w Serwisie oświadcza, że nie narusza
  w/w wypowiedziami prawa osób trzecich.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, recenzji i postów niezgodnych z Regulaminem lub Polityką Prywatności.
 15. W Serwisie niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników recenzji, komentarzy, postów zawierających wypowiedzi lub informacje:
  • Uznane za wulgarne, obraźliwe i społecznie niewłaściwe,
  • Naruszające dobra osobiste osób trzecich, Użytkowników Serwisu lub Administratora,
  • Obrazujące lub propagujące przemoc, faszyzm, ideologię komunistyczną, rasizm, nienawiść lub jakąkolwiek dyskryminację,
  • Zawierające zdjęcia, teksty, materiały multimedialne (nagrania), które sąchronione prawem autorskim nie należących do Użytkownika Serwisu,
  • Zawierające treści reklamowe bądź promocyjne dotyczące Użytkownika Serwisu lub innych osób/firm/działalności oraz towarów lub usług Użytkownika lub innych osób;
  • Zawierające treści będące spamem, w tym wszelkie treści niezwiązane z tematyką Serwisu bądź stanowiące kopię recenzji lub komentarza innego Użytkownika Serwisu,
  • Sprzeczne z prawem, normami etycznymi, społecznymi i obyczajowymi,
  • Zawierające adresy internetowe lub łącza (odwołania, linki) do stron internetowych serwisów konkurencyjnych lub serwisów o podobnej tematyce,
  • Inne uznane przez Administratora za niepożądane,
 16. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne umieszczone przez Użytkownika w Serwisie będą uważane za Spam i usuwane niezwłocznie przez Administratora Serwisu.
 17. Użytkownik ma prawo do zamieszczania recenzji, komentarzy i postów zawierających adresy internetowe lub łącza (odwołania, linki) do własnego zdjęcia, filmu z Youtube będącego autorstwem Użytkownika.
§ 3
 1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść recenzji, komentarzy i postów Użytkowników Serwisu, w tym odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez Użytkowników Serwisu praw autorskich przynależnych innym osobom.
 2. Serwis zastrzega, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu.
 3. Umieszczenie przez Użytkownika Serwisu recenzji, komentarza lub postów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu bez zastrzeżeń.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika Serwisu lub Użytkowników niezalogowanych. Wykluczenie odpowiedzialności Administratora staje się skuteczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz komunikatów i obowiązuje wszystkich Użytkowników i osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega, że w Serwisie mogą znajdować się aktywne linki, umożliwiające Użytkownikom dojście do Serwisów internetowych innych niż Serwis.
 6. W przypadku innych Serwisów lub stron internetowych innych podmiotów niżAdministratora, Administrator zastrzega sobie, iż nie ma on jakiekolwiek wpływu na zawarte na przedmiotowych stronach informacje, treści, w tym Administrator nie weryfikuje tych treści oraz nie ma wpływu na prowadzony przez innych administratorów tych stron lub serwisów regulamin lub politykę prywatności. W tym przypadku Administrator Serwisu zaleca Użytkownikom Serwisu zapoznanie się z innymi regulaminami i innymi politykami prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług.
§ 4
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2021 roku.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 (czternaście) dni.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika niezgodności usługi z umową, przysługuje mu prawo do reklamacji. Szczegółowa informacja na temat niezgodności z Umową, wraz ze wskazaniem przyczyny niezgodności, powinna zostać przesłana do Administratora drogą mailową na adres [email protected] w ciągu 24 h od dnia wykonania usługi. Serwis ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
 5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z przedmiotowym Regulaminem Świadczenia Usług będą rozpatrywane polubownie w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się działania w dobrej wierze. W przypadku, gdy spór pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem nie zostanie rozpoznany polubownie sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 6. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Centrum Testów- Jakub Klawiter Media, ul. Rawicka 122, 60-113 Poznań, NIP: 783 153 54 11
 7. Administrator zobowiązujesiędo ochrony danych osobowych zgodniezUstawąo ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO. Użytkownik zakładając swoje Konto i podając swoje dane osobowe w Serwisie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Jakuba Klawitera w celu realizacji usług Serwisu. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji usługi zostały opisane w Polityce prywatności Serwisu.